rish 17

Dodatok_1_2019-rishennya-pro-byudzhet17

Dodatok_2_2019-rishennya-pro-byudzhet17

Dodatok_3_2019-rishennya-pro-byudzhet17

Dodatok_4_2019-rishennya-pro-byudzhet17

Dodatok_5_2019-rishennya-pro-byudzhet17

Dodatok_6_2019-zminy-do-byudzhetu-17

Пояснювальна записка таблиця 17

пояснювальна записка текстова 17