Пояснювальна записка таблиця 22

пояснювальна записка текстова 22

Dodatok_1_5_2019-zminy-do-byudzhetu22

rish 22