Пояснювальна записка таблиця 25

пояснювальна

рішення

Dodatok_1_6_2019-zminy-do-byudzhetu25