Пояснювальна записка таблиця 26

пояснювальна записка текстова 26

Dodatok_1_5_2019-zminy-do-byudzhetu26

rish 26